1.1~Art Journal n°9 : Heart Journal 2012

2-détail bouton 1-coeur 1-détail fil de fer 1-détail 2-coeur 2-détail bouquet 3-coeur 3-détail tampon 4Coeur avril 4-détail1 4-détail2 4-détail3 5-coeur mai 6-coeur juin