1.1A~Art Journal n°1 "Chanson : De là-haut de Da Silva"

page de couverture Page de couverture Page 1 et 2 Page 3 et 4 Refrain 1 Page 5 et 6 Page 7 et 8 Page 9 et 10 Refrain 2 Page 9 et 10 Page 11 et 12 Refrain 3 Dos de couverture